Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Seznam partnerů

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe desítky tisíc odborníků.

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU je zapojena do celoevropského univerzitního prostoru a také úzce spolupracuje s dalšími institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem v příbuzných oborech. Fakulta má devadesátileté zkušenosti se vzděláváním studentů v různých stupních univerzitního vzdělávání. Zkušenosti s výchovou vědeckých pracovníků jsou rovněž dlouhodobé a po roce 1989 jsou realizovány formou doktorského studia. LDF byla v letech 2003–2006 nositelem doktorského projektu GA ČR zaměřeného právě na výchovu studentů DSP (doktorské studijní programy). LDF MENDELU je zapojena do celosvětové sítě International Union of Forestry Research Organizations (Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací – IUFRO). Česká republika ratifikovala dohodu o European Forestry Institute (Evropský lesnický institut – EFI) a LDF je součásti EFI Regional office Central Eatern Europe.