Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Seznam partnerů

Centrum výzkumu globální změny AV ČR

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. je vědecké pracoviště Akademie věd České republiky, které prostřednictvím nejmodernějších vědeckých metod a technik zkoumá projevy a dopady globální změny, která v sobě zahrnuje změny klimatu, změny složení a fungování ekosystémů, a proměny v socio-ekonomické oblasti.  Projekt napomůže intenzifikaci spolupráce na poli vědy a výzkumu a vzdělávání. CzechGlobe a LDF společně řešili projekt Czech Terra – adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. Studenti magisterských a doktorských studijních programů studující na LDF MENDELU zpracovávají své diplomové a disertační práce na pracovištích partnera. Partner má jedinečné zkušenosti v oblasti základního výzkumu a při společných aktivitách sítě je schopen poskytnout cílové skupině přidanou hodnotu. Součástí pracovišť partnera je i Experimentální ekologické pracoviště na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydech založené v r. 1986 v rámci projektu „Komplexní výzkum vlivu imisí na lesní hospodářství Beskyd“. Pro tzv. účinkové, studie byly vybudovány komory s otevřeným vrchem, lamelové kultivační sféry a UV-B expoziční lavice, v nichž jsou simulovány podmínky očekávané kolem roku 2050. Pracovní skupina ekofyziologie fotosyntézy (část Laboratoře ekologické fyziologie rostlin, sídlo v Brně) dlouhodobě spolupracuje s Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU