Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Projekt podporuje spolupráci institucí zabývající se širokou škálou aktivit v oblastech systémové biologie, ekologie dřevin a péče o dřeviny. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci a studenti partnerských organizací. Moderní pojetí biologie dřevin a praktické péče o ně je založeno na celostním a systémovém přístupu. Tento přístup vyžaduje rozsáhlé znalosti a dovednosti přesahující běžné oborové rámce. Pohyb účastníků projektu po síti složené s partnerů zabývajících se managementem, vzděláváním, výzkumem, vývojem a péčí o dřeviny a jejich populace může takové znalosti a dovednosti efektivně přinést a umožnit členům cílové skupiny propojení oborových znalostí v těchto oblastech: ekofyziologie, genetika a biotechnologie, fytopatologie a ochrana dřevinné vegetace, zakládání a pěstování dřevin a jejich porostů, biomechanika, vzdělávání se zaměřením na péči o dřeviny a enviromentalistika.

Moderní pojetí biologie dřevin a praktické péče o ně musí být založena na celostním a systémovém přístupu. Ten zaručí víceúrovňový pohled a přinese nástroje umožňující relevantní popis a interpretaci biologických vlastností a jevů. Při managementu dřevinných porostů i soliterních výsadeb je třeba zohledňovat účinky navržených opatření na ekonomické i mimoekonomické hodnoty porostů i soliterů. Péče o dřeviny musí být integrovanou a komplexní činností, která dokáže vyvažovat vlivy dílčích zásahů. Tento přístup vyžaduje rozsáhlé znalosti a dovednosti přesahující dosavadní oborové rámce. Integrace musí být multidisciplinární a multistrukturální, zahrnovat spolupráci mezi obory a subjekty různého charakteru. Efektivním způsobem pro takovou profesní integraci je vytvoření sítě pracovišť, prostřednictvím které (formou stáží, praxí, workshopů atd.) budou členové cílové skupiny získávat zkušenosti, které nelze získat jiným způsobem. Cíle projektu budou dosaženy ve čtyřech klíčových aktivitách.