Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

KA 1 - Interní síť – Intranet

Klíčová aktivita je zaměřena na získání praktických zkušeností z oborů zastoupených na partnerských pracovištích, a to v rámci tematických stáží, odborných praxí a společných exkurzí. Aktivita je zaměřena především na pobyty studentů VOŠ, bakalářských a magisterských studijních programu na partnerských institucích. Pohyb po interní síti poskytuje členům cílové skupiny jedinečnou možnost seznámit se s prací na jednotlivých partnerských pracovištích, navázat zde potřebné kontakty, konfrontovat konvenčně získané znalosti a dovednosti s praxí partnerského pracoviště. Studenti dále mají unikátní možnost konzultovat své kvalifikační práce s týmem odborníků z jiných pracovišť v rámci individuálních stáží na partnerských pracovištích. Klíčová aktivita je realizována v souladu s harmonogramem akademického roku v obdobích únor–červen a září–listopad.

KA 2 - Externí síť – External net

Klíčová aktivita je zaměřena na získávání praktických zkušeností z fungování zahraničních projektových týmů prostřednictvím dlouhodobých tematicky zaměřených zahraničních stáží převážně studentů magisterských a doktorských studijních programu a mladých vědeckých pracovníků. Zahraniční stáže poskytnou členům cílové skupiny unikátní možnost seznámit se s prací na špičkových zahraničních pracovištích. Jde o následující pracoviště: Adam Mickiewicz University Poznaň, Universita degli Studi della Tuscia di Viterbo, Biosférická rezervace Dunajská delta, Universität fűr Bodenkultur, Wien, Georg–August Universität Göttingen, Uppsala Universitet, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Universita degli studi di Udine, University of Oulu, TÚ Zvolen, UT Dresden, Institut für Waldbau und Forstschutz, Fakultät Forst, Geo- und Hydrowissenschaften, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Albert-Ludwigs University Freiburg, University of West Hungary, Sopron. Cenné zkušenosti budou stážisté získávat také zapojením do projektů zahraničních partnerů. Stáže se zaměřují na následující oblasti: ekofyziologie, fytopatologie a ochrana lesa, genetika a biotechnologie, silviculture, biomechanika stromu. Klíčová aktivita je realizována v obdobích únor–listopad.

KA 3 - Komunikace – Communication

Klíčová aktivita zahrnuje podporu spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních platforem. Cílem je poskytování komplexních pohledů na jednotlivé problematiky v souvislosti s vybranými oblastmi. Součástí komunikační platformy jsou tyto především tyto aktivity:

  • semináře – dvoudenní, zaměřené na klíčová témata spojená s řešením projektu s účastí zahraničního experta (5× za dobu řešení projektu)
  • get-together meeting – půldenní setkání cílové skupiny nad vybraným tématem (3–4× za rok)
  • S-TROM open forum – otevřené mezinárodní fórum, které poskytne členům cílové skupiny větší prostor pro diskuzi s řečníky, 20. měsíc řešení projektu, délka 3 dny, Brno, délka jednotlivých bloků cca 1,5 hodiny, v jednom dni 8 bloků (vždy dva paralelní), celkem 16 bloků, třetí den společná terénní exkurze
  • terénní diskuze – exkurze na vybrané komplexy terénních ploch (3× za dobu trvání projektu)
  • prezentace – setkání členů cílové skupiny, vzájemná výměna zkušeností ze zahraničních pobytů, návrhy na možnou další spolupráci a zapojení do projektů partnera a na vytváření nových sítí, jedním z výstupů budou zveřejněné prezentace účastníků

KA 4 - Trénink – Training

Klíčová aktivita je zaměřena na přípravu a rozvoj lidských zdrojů pomocí vzdělávacích a tréninkových aktivit – zvyšování kvalifikace v tzv. soft skills s návazností na podporu vzájemné spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou. Aktivita je převážně zacílena na akademické pracovníky a pracovníky vědy a výzkumu. Cílem podpory vzdělávacích a školících aktivit je zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem. V rámci aktivity budou realizovány následující kurzy:

  • komunikace
  • komunikace v anglickém jazyce
  • komunikace v německém jazyce
  • práva duševního vlastnictví
  • prezentační techniky